Ochrana soukromí

Application

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytovaných podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") zástupcům zákazníků a obchodním partnerům společnosti ATREA s.r.o.

ATREA s.r.o., IČO: 63144476, se sídlem Ceskoslovenské armády 32, 466 05 Jablonec nad Nisou, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9061 (dále jen "ATREA") jako správce vás tímto informuje v souladu s GDPR o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech.

Zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro účely:

  • Plnění povinností vyplývajících z smluv
  • Plnění povinností vyplývajících z podmínek poskytovaných služeb
  • Plnění povinností vyplývajících z právních povinností
  • Udržování kontaktních údajů zástupců zákazníků a obchodních partnerů
  • Zasílání obchodních oznámení nabízejících produkty a služby
  • Organizace obchodních akcí a školení včetně pozvánek a rezervací ubytování
  • Personalizovaný přístup k našim internetovým službám
  • Zajišťování ochrany našich práv a odůvodněných zájmů.

V souladu s zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ATREA využívá vaše kontaktní údaje k zasílání obchodních oznámení s nabídkami na základě automatizovaného rozhodování včetně profilování, dokud nesouhlasíte s tímto využitím vašich kontaktních údajů.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje
Pro jednoznačnou identifikaci zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, akademický titul, společnost, pozice ve společnosti.

Kontaktní údaje
Pro možnost kontaktování vás zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa společnosti nebo kontaktní adresa.

Údaje o odbornosti
Pro poskytnutí informací o našich produktech a službách odpovídajících vašim požadavkům zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: povolání, oblast odbornosti, obchodní dotazníky.

Údaje o používání internetových služeb
Pro přizpůsobení obchodních informací vašim zájmům zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: IP adresa vašeho zařízení a identifikátory souborů cookie.

Příjemci vašich údajů

K zpracování vašich osobních údajů využíváme třetí strany. Zpracování osobních údajů jménem ATREA mohou provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V některých případech mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dalším příjemcům, jako jsou státní orgány (Policie České republiky, soudy, Finanční správa České republiky) v rámci výkonu své právní pravomoci, strany uzavírající dohody o prodeji, instalaci a servisu našich produktů nebo strany poskytující služby sjednané v rámci jiných smluv o zprostředkování.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy mezi společností, kterou zastupujete, a společností ATREA, nebo po dobu vaší registrace pro používání služeb poskytovaných společností ATREA.

Po ukončení smlouvy mezi vámi (nebo společností, kterou zastupujete) a společností ATREA, nebo po vypršení platnosti vaší registrace pro používání služeb poskytovaných společností ATREA, budeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro účely a dobu, po kterou jsme povinni takové údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních oznámení, budeme takové údaje zpracovávat, dokud neodvoláte svůj souhlas. Jakmile uplyne doba uchovávání vašich údajů nebo doba, po kterou jsme zákonem povinni vaše údaje uchovávat, anonymizujeme vaše osobní údaje nebo je vymažeme z našich databází a systémů.

Vaše údaje zpracováváme transparentním a vhodným způsobem v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si přejete odvolat váš souhlas se zpracováním a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo pokud nesouhlasíte s tím, že vám budou zasílány obchodní oznámení, máte právo požádat o vymazání vašich údajů nebo omezení jejich zpracování.

Vaše právo na přístup k vašim údajům a vaše další práva můžete uplatnit prostřednictvím písemné žádosti s ověřenou identifikací a podpisem zasláno poštou na adresu společnosti ATREA nebo elektronicky do datové schránky jr7n4j2, nebo osobně doručeno společnosti ATREA.

Pokud máte dojem, že zpracování vašich údajů probíhá nepravidelně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně výše uvedených informací, prosím, kontaktujte nás na adrese gdpr@atrea.com.