ATREA s.r.o. www.atrea.cz

Údržba systémů ATREA pro větrání bytů a domů

Datum: 29.8.2017
Autor: Ing. Martin Bažant

Aktuality

Problematika údržby systému větrání je jedním z nejobvyklejších dotazů, o který se investoři zajímají již v průběhu instalace rekuperace. Samotný princip údržby by měl být předepsán projektantem nebo montážní firmou s ohledem na použité materiály a typy rozvodů, které budou pro vzduchovody použity.

Pro vyjasnění této velice důležité součásti návrhu se zaměříme na typické řešení potrubních vzduchovodů. Projektanti i montážní firmy velice často tuto stránku návrhu (tj. vitalitu systému větrání v průběhu užívání stavby) opomíjejí nebo jej zcela záměrně ignorují.

Zákon a nařízení o čištění potrubí

Rodinné domy a byty nemají striktně nařízenou údržbu podmíněnou závazným předpisem – tedy zákonem nebo vyhláškou. V rámci normativních předpisů je možné bližší informace získat z ČSN EN 15780. Úzce to souvisí s právem na tzv. „Nedotknutelnosti obydlí" a obdobně jako stáří a vitalita ostatní technologie v domě je i vzduchotechnika a její části záležitostí pouze majitelů. Ze strany výrobce tedy můžeme pouze doporučit jistá opatření, kterými by se měli uživatelé řídit a tím udrží vzduchovody čisté po co nejdelší dobu bez nutnosti zásahu servisní firmy.

Aktivní opatření proti zanášení vzduchovodů

Umístění sání čerstvého vzduchu do objektu

Nejlepším opatřením proti zanášení prachem, je již dopředu eliminovat výskyt prachu a polétavých částic v okolí sání z venkovního prostředí, jako je např. prach od přístupové komunikace a silnic, venkovní topeniště na vlastním i sousedním pozemku, komíny a kouřovody. V této souvislosti se nesmí opomenout ani na eliminaci odérů – tzn. neumísťovat poblíž ČOV a odvětrání kanalizace, skladování zahradních odpadů a odpadů obecně. Samozřejmě né vždy je možné umístit nasávání zcela optimálně a je nutné zvolit kompromis (typicky pro byty v centru měst – omezené řešení). Pokud víme, že se nevyhneme nasávání se zvýšenou prašností – lze už na vstupní otvor umístit hrubý předfiltr (G2/G3), a tím zvýšit odlučivost částic již na samém začátku potrubní trasy. Nasávací protidešťové žaluzie od fy ATREA standardně obsahují tahokovové síto proti hmyzu.

Sání čerstvého vzduchu umístěno vzdáleně „ze zahrady" (mimo komunikace a okolní zástavby)

Sání čerstvého vzduchu umístěno vzdáleně „ze zahrady" (mimo komunikace a okolní zástavby)

Pravidelná údržba filtračních tkanin, sání čerstvého vzduchu

Vzduch se po průchodu do objektu dostává přímo k rekuperační jednotce, ve které jsou jako první umístěny filtry, které prachové částice z větracího vzduchu odloučí (třídy G4, ev. F7). Tím ochraňujeme jak vnitřní části samotné rekuperační jednotky, tak i vzduchovod na ní napojen (přívodní potrubí po domě).

Filtrační schopnost je dána zejména pohltivostí (=čistotou filtru). Pro dlouhodobé účinné odlučování je nutné pravidelně měnit filtr po jeho životnosti. Jako základní výměnu uvádí firma ATREA životnost 2-3 měsíce. Podle lokality a míry znečistění venkovního vzduchu je možné interval přizpůsobit (např. Ostravsko – 1x za měsíc).

Interval výměny filtru si nemusí uživatelé nutně pamatovat. Rekuperační jednotky upozorní sami na výměnu filtrů. Na ovladačích se po uplynutí nastaveného intervalu jednoduše rozsvítí signalizace pro výměnu a svítí do té doby, dokud není výměna provedena. Na displejích se objevuje buď piktogram, nebo na manuálních ovladačích světelná dioda. Přívodní potrubí tedy spolehlivě ochrání pravidelná výměna filtru, kterou si hlídá přímo rekuperační jednotka.

Zanešená tkanina – nedostatečná výměna, bez údržby 3 výměn (= po 9 měsících)

Zanešená tkanina – nedostatečná výměna,
bez údržby 3 výměn (= po 9 měsících).
Rekuperační výměník zanesený prachem – nedostatečná údržba

Rekuperační výměník zanesený prachem –
nedostatečná údržba.
Vstup za hrdlem do rekuperační jednotky

Vstup za hrdlem do rekuperační jednotky.
Pokud nejsou pravidelně měněny filtry, zanáší se i samotná jednotka – ventilátor a rekuperátor.

Pokud nejsou pravidelně měněny filtry, zanáší se i samotná jednotka – ventilátor a rekuperátor.
Čisté filtrační tkaniny po výměně

Čisté filtrační tkaniny po výměně.
Čisté filtrační tkaniny po výměně

Čisté filtrační tkaniny po výměně.

Prach ve vnitřním prostředí

Ač je to zdánlivě nesouvisející, ale čistota vzduchovodů přímo souvisí s čistotou v domácnosti. Rekuperace není vysavač – pokud vzduchotechnika bude nasávat z vnitřního prostředí vysoké koncentrace prachu, budou přímo úměrné zanášení potrubní sítě. Vzduchotechnika v rodinných domech a bytech je navrhována pro již fungující zabydlenou domácnost. Funkčně není myšlena proto, aby napomáhala při stavebních procesech (např. při výstavbě nebo odvlhčování stavby), které by měly za následek rapidní snížení životnosti rekuperační jednotky i vzduchovodů.

Vzduchotechnika by se měla začít provozovat až po ukončení dokončovacích prací na stavbě. Pokud jsou před spuštěním znečištěny rozvody nebo filtrační tkaniny, provede se výměna tkanin a hrubé očištění rozvodů ještě před prvním spuštěním.

Příklad zakázaného použití a nevhodné montáže. Po montáži vzduchovodů se veškeré ventily a výduchy přelepí folií nebo páskou, aby nedošlo k zanášení před samotným použitím.

Příklad zakázaného použití a nevhodné montáže. Po montáži vzduchovodů se veškeré ventily a výduchy přelepí folií nebo páskou, aby nedošlo k zanášení před samotným použitím.

Příklad zakázaného použití a nevhodné montáže. Po montáži vzduchovodů se veškeré ventily a výduchy přelepí folií nebo páskou, aby nedošlo k zanášení před samotným použitím.

Důležité upozornění

Jednotka nesmí být používána při provádění stavebních prací (např. při broušení sádrokartonu, podlah apod.). Hrozí nevratné znečištění rozvodů a jednotky. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za takto vzniklé škody a záruka na vzducho-technickou jednotku zaniká.

Odsávání při stavební výrobě je zakázáno a v rozporu doporučení výrobce.

Zásady přímého čištění vzduchovodů

1) Přívod čerstvého vzduchu po objektu (obývací pokoje, jídelny, ložnice, pracovny)

Tím, že vzduch do objektu již předčištěný (podrobnosti výše uvedené), jsou přívodní větve vzduchovodů v podstatě ochráněny. Z pozice přívodních větví se umístí přívody buď od podhledů/pod stropem (tím zcela vyloučíme zanášení). Přes vyústky proudí vzduch pouze do objektu (není možné obrátit směr proudění). Prach se do vzduchovodu nestane jak díky gravitaci tak i přetlaku ve vzduchovodu.

Cirkulační digestoř zajišťující hlavní předčištění + přebytky odsány ventilem

Cirkulační digestoř zajišťující hlavní předčištění + přebytky odsány ventilem
Podstropní rozvod – např. dralová vyúsť (ev. talířový ventil)

Podstropní rozvod – např. dralová vyúsť (ev. talířový ventil)

Nebo se přívody umístí do skladby podlahy (např. distribuce přes přívodní podlahové mřížky). Tento rozvod je hojně instalován a to díky minimálnímu prostoru pro instalaci (u novostaveb i rekonstrukcí). Do rozvodů se mohou dostávat hrubé částice prachu/hrubé nečistoty z domácnosti (spad ze shora vyústky). Díky tomu, že se jedná o přívodní větve, potrubí je přetlakové. Lehčí částice jsou při provozu vyfouknuty zpět do prostoru, těžší prach zůstane za mřížkou. Těchto nečistot se zbavujeme standardní cestou při běžném úklidu (vysavačem nebo hadrem).

Pohled na podlahovou mřížku – kovová (mosaz) Pohled na podlahovou mřížku – kovová (mosaz)

Pohled na podlahovou mřížku – kovová (mosaz)

Pokud se do rozvodu dostane něco neočekávatelného (do vyústky něco spadne) a je potřeba větší zásah, dodává fy ATREA do těchto rozvodů speciální čistící sady. Sada obsahuje mechanický kartáč a protahovací soupravu (na max. délka čištění 12 m). Tímto způsobem můžeme vzduchovod vyčistit od hrubých nečistot po celé jeho délce.

Čistící sada pro podlahové kanály 200x50 (alt. pro rozvod 160x40) Čistící sada pro podlahové kanály 200x50 (alt. pro rozvod 160x40)

Čistící sada pro podlahové kanály 200x50 (alt. pro rozvod 160x40)

2) Sání odpadního vzduchu z objektu (koupelny, WC, kuchyně, šatny, komory)

Tyto trasy jsou vystaveny největší zátěži. Sama problematika se pak dá rozdělit na dva typy:

a) Běžné napojení

Tyto ventily nejsou sami o sobě přímo zasaženy. Pokud nasají prach, celý odpadní vzduchovod je podtlakový a částice jsou unášeny k rekuperační jednotce. Tam prach ulpí na odpadním filtru. Důležité pro tyto rozvody je, aby byl vnitřek rozvodu hladký (bez struktury nebo vrásnění – typické u flexi hadic). Pokud by byla hadice strukturovaná, částice by se zachytila a neunášela se dál k rekuperační jednotce. Pokud se prach vyskytne v odpadním vzduchovodu, podtlak v potrubí mu nedovolí návrat zpět do prostoru.

Cirkulační digestoř zajišťující hlavní předčištění + přebytky odsány ventilem

Cirkulační digestoř zajišťující hlavní předčištění + přebytky odsány ventilem
Odsávání z koupelen – poblíž nejvyššímu zdroji pachu nebo vlhkosti

Odsávání z koupelen – poblíž nejvyššímu zdroji pachu nebo vlhkosti

b) Napojení místností s vysokým výskytem znehodnocujících látek, které zanáší vzduchovody (např. domácí dílna, odsávání z kuchyně – přímé napojení)

Nejjednodušším možností, jak zabránit zanášení, je filtrace přímo na vyústce – zamezíme vstupu na začátku trasy (obdobně jako u sání čerstvého vzduchu z exteriéru). Z projekčního hlediska je nutné odkontrolovat tlakové ztráty těchto prvků, aby měla rekuperační jednotka dostatečnou kapacitu pro odsátí.

Anemostat s filtrací – obrázek zdroj: dostupné z www.elektrodesign.cz

Anemostat s filtrací – obrázek zdroj: dostupné z www.elektrodesign.cz

Pokud není filtr součástí vyústky, doporučujeme ihned za ventil umístit prvek s vysokou odlučivostí – např. filtrační box ATREA (typicky u instalací odsávání od digestoří).

Filtrační box s tahokovovým předfiltrem. Využívaný pro přímé napojení odsávání z digestoří.

Filtrační box s tahokovovým předfiltrem. Využívaný pro přímé napojení odsávání z digestoří.

3) Napojení exteriéru – sání a výfuk

Potrubní úseky jsou poměrně krátké. Pokud tedy dochází ke znečištění vzduchovodů, řeší se buď až filtrací v rekuperační jednotce (viz aktivní ochrana vzduchovodu) nebo při nutnosti revize se čistí od nasávacího průduchu na fasádě budovy.

Výfuk odpadního vzduchu: S výfukem dále nepracujeme, vzduch v potrubí je navíc opět po hrubé filtraci, takže je již předčištěn.

Sání čerstvého vzduchu: S ohledem na rozvod sání (pouze napojení z fasády, napojení přes zemní vzduchový registr, nebo přes delší úsek po domě) se stanoví revizní vstupy do potrubí (pokud jsou třeba). Čištění zemního vzduchového výměníku musí být vyřešeno ještě před samotnou realizací. Délky těchto rozvodů jsou okolo 20-25 m, doporučujeme proto provést výměník z potrubí k tomuto účelu určenému, které je zpravidla opatřeno antibakteriální vrstvou. Rovněž použít vstupní předfiltr a případně potrubní trasou při montáži protáhnout čistící drát, který se v budoucnu využije pro mechanické čistění.

4) Údržba rekuperační jednotky

Ve čtvrté části našeho dílu čištění se zaměříme na vnitřní části rekuperačních jednotek a jejich údržbu.

Běžnou údržbu – výměna filtrů, čistění vnitřku zařízení, čištění rekuperačního výměníku provádí sami uživatelé. Servisní technici jsou využíváni až při zásahu do el. částí zařízení nebo výměně částí rekuperačních jednotek. Tito technici jsou zapsáni do sítě certifikovaných firem ATREA a jejich seznam naleznete zde.

Rekuperační výměník

Základní prvek, který obsahují všechny vzduchotechnické jednotky DUPLEX. Udržování rekuperačního bloku bez nečistot na površích desek zaručuje jeho funkci takových parametrů, které výrobce udává (tzn. účinnost rekuperace, tlaková ztráta bloku apod.).

Perioda doporučeného čištění výměníku je v závislosti na charakteru provozního prostředí za cca 2–4 let. V případě nutnosti několikrát propláchněte blok rekuperačního výměníku teplou vodou s detergentem („sapon“) o teplotě vody max. 40 °C, ideálně takovou teplotou, ve které bez problémů udržíte ruce.

POZOR: výměník nikdy nečistěte přípravky, které by mohly obsahovat organická rozpouštědla – hrozí nevratné poškození výměníku! Výměník nevystavujte působení ultrafialového a slunečního záření, v případě potřeby ho skladujte v temnu.

Postup čištění:
a) Vysunutí rekuperačního výměníku tepla

b) propláchnutí vodou

c) vrátit zpět

Doporučujeme: Před zasunutím výměníků přetřít těsnění silikonovým olejem pro jeho snadnější zasunutí. Tím se zároveň zvýší pružnost samotného těsnění a prodlouží se tím jeho životnost.

Filtrační tkanina

Postup výměny u filtrační tkaniny:1) Otevřít dveře – přístup k filtračnímu rámečku s tkaninou (G4/F7)


2) Odepnout přítlačné klipsy kovového rámečku


3) Vyndat rámeček s filtrační tkaninou


4) Vrátit rámeček s novou tkaninou, přitáhnout klipsy k jednotce.

Postup výměny u filtrační kazety1) Otevřít dveře – přístup k filtrační kazetě (G4/F7)


2) Odepnout přítlačné klipsy filtru. Vyndat kazetu (výměna celého kusu)


3) Vložit novou kazetu a přitáhnout klipsy k jednotce.

Ventilátor

Hlavní hnací síla rekuperačních jednotek. Při výměně filtrů nebo kontrole vnitřních částí se průběžně vizuálně kontroluje, zda se kolo ventilátoru nezanáší a zda není potřeba vyčistit. Rychlost zanášení je dána opět prostředím, ve kterém jednotka pracuje, a pravidelností výměny filtrů.

Údržba zanesených ventilátorů je prováděna buď mechanicky kusem tkaniny, nebo v lepším případě stlačeným vzduchem. Přičemž stlačený vzduch má nesporné výhody, mezi které patří zejména

Životnost ventilátorů jednotek se odvíjí primárně od motohodin a údržby ventilátoru samotného. Z praxe vyplývá, že při dodržování zásad údržby a středním vytížení, se životnost ventilátorů pohybuje okolo 10 let.

Zanešený ventilátor před čištěním

Ventilátor po čištění

Čistota vnitřních částí

Při výměně filtračních tkanin nebo kazet a při každém otevření jednotky kontrolujte:

Shrnutí údržby ze strany uživatelů

© ATREA s. r. o. 1998-2020